งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู่ภัยแล้ง บ้านเด่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู่ภัยแล้ง บ้านห้วยส้ม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่