ติดตั้งควบคุมระบบปั้มน้ำประปาศูนย์แม่สา มหาลัยราชภฎเชียงใหม่