ติดตั้งถังเก็บน้ำใช้ภายในบ้านควบคุมระบบโดยอัตโนมัติ