ติดตั้งโซล่าเซลล์โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู่ภัยแล้ง บ้านห้วยส้ม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่