รวมผลงานตามสถานที่ต่างๆ

น้ำดืมชุมชนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากหญ้าตามแนวทางประชารัฐ

ระบบกรองในบ้าน

ตู้น้ำประตูสวนปรุง

ระบบน้ำชุมชนบ้านทุ่งท้อ แบบหยอดเหรียญ

บ้านทาสบเส้า อ.แม่ทา ถังกรอง80..120

บ้านกองแขกระบบน้ำชุมชนแบบส่งขายแบบหยอดเหรียญ

รูประบบน้ำหยอดเหรียญชุมชน งบ SML

ตรวจเช็คเครื่องกรองน้ำระบบใส้กรองแลบมหาลัยราชภัฎเชียงใหม่