โรงงานน้ำดื่มแบบส่งขาย

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน ติดตั้งแบบมี อย. โรงน้ำดื่ม ทานตะวัน ต.ขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

ติดตั้งปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต โรงน้ำดื่ม วารีทิพย์ จ.ลำพูน

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ด้วยระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน น้ำดื่มโชคนิภา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบบรรจุ จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/ วัน น้ำดื่มวารีทิพย์ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ปรับปรุงระบบโรงน้ำดื่ม RO แบบส่งขาย บ้าน ป่ากล้วย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน บ้าน น้ำเกิ้ง เมืองต้นเผิ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มชุมชน ระบบ RO กำลังการผลิต 6000 ลิตร/วัน พร้อมถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2000 ลิตร พร้อมหัวบรรจุ ถัง หัวบรรจุ ลัง ที่ บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องล้างภายใน ล้างถังแบบแปลง ปั่น พร้อมติดตั้งหัวบรรจุ ถัง หัวบรรจุ ลัง บ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่