โรงน้ำดื่มระบบRO แบบบรรจุ บ้านยางคราม, บ้านห้วยรากไม้บน,บ้านเชตะวัน ,บ้านหนองม่วง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่