โรงน้ำดื่มแบบบรรจุ  ระบบ RO บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่