โรงน้ำดื่ม RO แบบ หยอดเหรียญ  บ้านแม่สะต๊อบ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่