ติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงเรียนขุนแม่ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่