ติดตั้งถังกรองขนาด 80* 120 CM โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่