ติดตั้งตู้น้ำเย็น สามหัวก๊อก พร้อมชุดกรอง โรงเรียนสามหลัง อ.ดอยเหล่อ จ.เชียงใหม่