ติดตั้งชุดหยอดเหรียญ บ้าน ศิริมังคลาจารย์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่