ติดตั้งตู้น้ำเย็น ห้า หัวก๊อก โรงเรียน ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่