ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก โรงเรียนบ้านปางป๋อ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่