ติดตั้งแทงค์เก็บน้ำขนาด 12 เมตร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการทำงาน บ้านเหล่าเป้า อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่