งานเปลี่ยนสารกรองประปาหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงระบบปั้มส่งน้ำหมู่บ้าน บ้านศรีแดนเมือง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่