ติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด 30×120 CM ลูกค้าบ้านทุ่งท้อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่