ติดตั้งถังกรอง ขนาด 40×120 CM อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย