ติดตั้งถังกรองเหล็ก  บ้านบงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่