ติดตั้งถังเก็บน้ำ 2000 พร้อมปั้มน้ำ ถังกรองเหล็กขนาด 40 ×120 CM  บ้านลูกค้า  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่