งานติดตั้งถังกรองป้องกันหินปูนเบื้องต้นขนาด 8 ×44 ” พร้อมชุดกรองตะกอน เบืี้องต้น 10 ” บ้านลูกค้า อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่