ติดตั้งตู้คอนโทรลควบคุมปั้มบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน อ.ลี้ จ.ลำพูน