ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 100 × 120 CM อบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่