งานเปลี่ยนสารกรอง บ้านแปลง 1 แปลง 4 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่