งานเปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนบ้าน ห้วยห้า อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน