ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อม ติดตั้งถังกรอง เบื้องต้น จำนวน 3 จุด บ้าน สันกาวาฬ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่