งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมไส้เมมเบรนบ้านลูกค้าบ้านเรือน จ.ลำพูน