งานเปลี่ยนสารกรอง DI พร้อมไส้กรอง มูลนิธิโครงการหลวง