ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่