ติดตั้งชั้นเติมอากาศ พร้อมเปลี่ยนสารกรอง บ้านดอนชื่น จ.เชียงใหม่