ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 80 × 120 CM โครงจัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาบ้านน้อย ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่