ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 30×120 CM บรรจุสากรอง พร้อม เปลี่ยนสารกรอง โรงน้ำดื่มชุมชนบ้านสันป่าดำ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่