งานติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่