งานเปลี่ยนสารกรองเหล็ก ขนาด 80 × 120 CM ครับ บ้านสันมะค่า อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่