งานเปลี่ยนสารกรอง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ