งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม ล้างไส้เมมเบรน ดอยเต่าใต้ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่