ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis 300 GPD พร้อม ปั้ม Hitachi 150 Watt โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่