ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro 300 GPD โรงเรียนทุ่งเสี่้ยว (นวรัฐ) จ.เชียงใหม่