ติดตั้งถังเก็บน้ำ PE 2,000 พร้อม ปั้มน้ำ HITCHI 250 Watt จ.เชียงใหม่