งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมเปลี่ยนไส้เมมเบรน จ.เชียงใหม่