งานเปลี่ยนสารกรองและปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน