งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมล้างเมมเบรนเปลี่ยนไส้กรอง โรงน้ำดื่มชุมชน ครับ