งานเปลี่ยนปั้มพร้อมไส้เมมเบรน 4040 E โรงเรียน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่