งานเปลี่ยนไส้เมมเบรน 4040 E จำนวน 2 ไส้ จ.เชียงใหม่