ติดตั้งถังกรอง ขนาด 80 * 120 CM จำนวน 2 จุด  บ้านบงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่