ปรับปรุงระบบโรงน้ำดื่ม RO บ้านปากทางเจริญ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่