ส่งมอบตู้น้ำเย็น สองหัวก๊อก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่