งานเปลี่ยนสารกรองโรงเรียนบ้านแม่ลิด ตำบลแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.เแม่ฮ่องสอน