ติดตั้งชั้นเติมอากาศเปลี่ยนสารกรองพร้อมปั้มน้ำ บ้านลูกค้า อ.หางดง จ.เชียงใหม่